Perfil do Contratante

 

Novas licitacións

 

 

000015/2018 Obras Construción de captación y traída de aguas en A Rabadeña (fondos propios 2018) presupuesto total IVA incluido de 30.000,00 € e con un plazo de ejecución de 3 semanas Publicada 24.793,39
Present. Oferta:25/10/2018
000014/2018 Obras Expediente de contratación das obras de "Pavimentación de camiño en Roseira-Pavillón de San Isidro"; (Suplemento de crédito 33/2018).- Dáse conta, de que dada a necesidade de execución das obras do epígrafe, polos Servizos técnicos municipais confeccionouse o correspondente proxecto, o cal ascende a un orzamento total IVE incluído de 30.385,99 € e cun prazo de execución de 4 semanas. Publicada 25.112,39
Present. Oferta:25/10/2018
000013/2018 Obras Expediente de contratación das obras de "Pavimentación de camiño en Los Pazos-Combarro" (Suplemento de crédito 33/2018).- Dáse conta, de que dada a necesidade de execución das obras do epígrafe, polos Servizos técnicos municipais confeccionouse o correspondente proxecto, o cal ascende a un orzamento total IVE incluído de 14.033,69 € e cun prazo de execución de 4 semanas. Publicada 11.598,09
Present. Oferta:22/10/2018
000012/2018 Obras Expediente de contratación das obras de "Pavimentación de camiños en Os Pazos"(Suplemento de crédito 33/2018).- Dáse conta, de que dada a necesidade de execución das obras do epígrafe, polos Servizos técnicos municipais confeccionouse o correspondente proxecto, o cal ascende a un orzamento total IVE incluído de 44.956,18 € e cun prazo de execución de 4 semanas. Publicada 37.153,87
Present. Oferta:22/10/2018
000011/2018 Obras Expediente de contratación das obras de "Pavimentación de camiño en Nogueirodo-Coruxa-Combarro" (Suplemento de crédito 332018).- Dáse conta, de que dada a necesidade de execución das obras do epígrafe, polos Servizos técnicos municipais confeccionouse o correspondente proxecto, o cal ascende a un orzamento total IVE incluído de 18.726,20 € e cun prazo de execución de 4 semanas. Publicada 15.476,20
Present. Oferta:22/10/2018
000010/2018 Obras Expediente de contratación das obras de "Pavimentación de camiño en Latedo-Carballal"(Suplemento de crédito 33/2018).- Dáse conta, de que dada a necesidade de execución das obras do epígrafe, polos Servizos técnicos municipais confeccionouse o correspondente proxecto, o cal ascende a un orzamento total IVE incluído de 22.994,79 € e cun prazo de execución 4 semanas. Publicada 19.003,96
Present. Oferta:22/10/2018
000009/2008 Obras Expediente de contratación das obras de "Pavimentación de camiño en Currás" (Suplemento de crédito 33/2018).- Dáse conta, de que dada a necesidade de execución das obras do epígrafe, polos Servizos técnicos municipais confeccionouse o correspondente proxecto, o cal ascende a un orzamento total IVE incluído de 13.407,05 € e cun prazo de execución de 4 semanas. Constitúe o obxecto do contrato a execución das obras previstas no indicado proxecto de Pavimentación de camiño en Currás. Publicada 11.080,21
Present. Oferta:22/10/2018
000008/2018 Obras Expediente de contratación das obras de "Pavimentación Cobeluda" (incluídas no POS+ 2018 Adicional 1/2018 por maior achega provincial 1ª Fase).- Dáse conta do seguinte: O Pleno do Concello, en sesión ordinaria levada a cabo o día 27/11/2017, acordou participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) Publicada 33.559,99
Present. Oferta:22/10/2018
000007/2018 Obras Expediente de contratación das obras de"Pavimentación Ladeiro"; (incluídas no POS+ 2018 Adicional 1/2018 por maior achega provincial 1ª Fase) O Pleno do Concello, en sesión ordinaria levada a cabo o día 27/11/2017, acordou participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) Publicada 26.838,49
Present. Oferta:22/10/2018
000006/2018 Obras Expediente de contratación das obras de "Pv. Cruz do Pouso - Gandarela" (incluídas no POS+ 2018 Adicional 1/2018 por maior achega provincial 1ª Fase) O Pleno do Concello, en sesión ordinaria levada a cabo o día 27/11/2017, acordou participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) Publicada 49.585,71
Present. Oferta:22/10/2018

 

Información de licitacións anteriores

 

 Resultado das sessións da mesa de contratación do Concello de Neda do día 19/09/2018:

Sesión das 11:00 Apertura de ofertas evaluables automaticamente do  expediente 5/2018 Limpeza de edificios e locais municipais, mantemento e limpeza do pavillón polideportivo e instalacións anexas e control de entrada

5/2018

- Proposta Acciona Facility

- Proposta CLN SERVICIOS INTEGRALES

 

Sesión das 11:15 Apertura de ofertas evaluables automaticamente do  expediente 6/2018 servicios de axuda a domicilio nas modalidades de dependencia e libre concurrencia

6/2018

- Proposta Aralia Servicios Sociosanitarios

- Proposta Óptima Facility Services

- Proposta SERVIZOS SOCIAIS ULLA SAR

Limpieza de los edificios y locales municipales, mantenimiento y limpieza del pabellón polideportivo e instalaciones anexas y control de entrada.
Servicios
Servicios de limpieza de edificios y servicios de administración de bienes raíces
Publicada 869.539,35 14/09/2018
Contratación a través de procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, factor de precio, del servicio de ayuda a domicilio en las modalidades de dependencia y libre concurrencia
Servicios
Servicios sociales y de salud
Publicada 3.672.360,00 12/09/2018
Obras de pavimentación de caminos en Costa da Silva - A Silva
Obras
Construcción de autopistas,carreteras, campos de aterrizaje, vías férreas y centros deportivos
Adjudicada 40.844,37 07/06/2018
Pavimentación Camino Porta Da Pena-Chao da Aldea y Camino O Cal (POS+ 2018)
Obras
Construcción
Evaluación 26.463,10 26/07/2018
Área recreativa-Subarreiros POS 2018
Obras
Construcción
Evaluación 88.086,87 31/07/2018
PAVIMENTACIÓN CAMINOS EN BERNES Y PEDROS (Incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras Servicios de Competencia Municipal (Plan Único de Ayuntamientos) 2018 – POS+ 2018 – Aportación provincial 2017
Obras
Construcción de autopistas,carreteras, campos de aterrizaje, vías férreas y centros deportivos
Evaluación 41.679,19 26/07/2018