CONSULTA PREVIA PROXECTO DE ORDENANZA XERAL REGULADORA DE PREZOS PÚBLICOS

De acordo co artigo 133.1 da lei 39/2015 de 1 de Outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas substánciase consulta previa por prazo de 15 días naturais ao obxecto de que calquera veciño ou cidadán poida formular a suxestións ou proposta que teña por convintes.