Novas


Marcha Ciclista, Conociendo Neda en Bicicleta a las 11 de la mañanaBASES CONCURSO DO CARTEL ANUNCIADOR DA “XXVIII FESTA DO PAN DE NEDA”.

PRIMEIRA.- Participantes.

Poderán participar no concurso todas aquelas persoas interesadas no mesmo, individualmente ou en equipo.

SEGUNDA.- Temática, características técnicas, rotulación e lema.

A.- Temática:

O asunto das obras deberá ter en conta a festa que tratan de anunciar:

XXVIII FESTA DO PAN DE NEDA.

Os traballos deben ser orixinais e inéditos, sen que fosen presentados noutros concursos e non supoñan en todo, ou en parte, copia ou  plaxio das obras publicadas propias ou  doutros artistas. As e os autores serán responsables, ante o Concello e fronte a terceiros, do cumprimento do establecido nestas bases.

B.- Características técnicas:

Serán de concepción e técnicas libres, sempre que sexa posible a súa reproducción.

Os carteis presentaránse en soporte dixital e en formato PDF, JPG ou similar. O seu formato de deseño deberá axustarse para que se poidan reproducir en vertical e cun tamaño A3.

A persoa ou persoas  gañadoras deberán aportar posteriormente, no correspondente soporte magnético, todos os ficheiros necesarios para a correcta impresión do seu cartel. A non aportación da documentación necesaria para a correcta impresión dará orixe a descalificación.

 

C.- Rotulación:

Os carteis conterán a seguinte lenda, en galego:

XXVIII FESTA DO PAN DE NEDA

FESTA DE INTERESE TURÍSTICO DE GALICIA

4 de setembro de 2016

En todos os carteis constará tamén o texto e escudo do Concello de Neda e os logotipos da Deputación Provincial da Coruña e Xunta de Galicia, Pan de Neda e Abanca. Non se admitirán os traballos que conteñan erratas na rotulación.

D.- Lema:

No formato dixital presentado figurará o ficheiro PDF co nome do lema que servirá para preservar a identidade da ou do autor ata o fallo do Xurado. Non se admitirá outro tipo de identificación.

Cada concursante poderá presentar como máximo dous traballos, cun lema diferente para cada un deles.

TERCEIRA.- Premios.

Estableceráse un único premio de 200 €.

CUARTA.- Presentación.

Abriráse o prazo o 8 de xullo e finalizará o 31 de xullo, ás 14 horas.

Os traballos  presentaránsen  ou  enviaránsen debidamente embalados ao Concello de Neda (REF: CONCURSO CARTEL FESTA DO PAN), sito en Avda. de Alxeciras, 34 15510 Neda (A Coruña), de luns a venres en horario de 9.00 a 14.00 horas, onde se expedirá recibo acreditativo da súa presentación.

Presentaránse dous sobres  pechados por cada cartel coas seguintes características:

SOBRE 1. Nel introduciráse o soporte dixital cun deseño por cartel e, en papel, figurarán os ficheiros dixitais remitidos e aqueles datos que o autor ou autora considere convinte especificar para a súa correcta lectura. Nunca se introducirá nin neste sobre, nin tampouco deberá figurar no soporte dixital, información que permita calquera identificación  da persoa.

Soamente se empregará un sobre para cada cartel. No exterior do mencionado sobre porá “Concurso de Carteis 2016. Soporte dixital” e aparecerá, en letras maiúsculas, o mesmo lema que figure na obra presentada, sen constar alusión alguna que permita identificar o ou á concursante.

Será causa de exclusión do concurso o incumprimento desta norma ou adxuntar máis dun deseño por cartel ou varios carteis.

SOBRE 2. Tamén pechado, introduciráse o nome e apelidos da persoa/as concursante, domicilio/s e teléfono/s de contacto e unha declaración firmada indicando que o traballo é orixinal e inédito. Igualmente, se se trata de concursantes menores de idade, deberá incluirse a autorización dos pais e nais ou representante /es legais da/do menor. No exterior do sobre indicado porá “Concurso de Carteis 2016. Datos Persoais” e aparecerá  en letras maiúsculas, o mesmo lema que figure noutro sobre e na obra presentada, sen constar no exterior alusión alguna que permita identificar á ou o concursante. Será causa de exclusión do concurso o incumprimento desta norma.

Nas obras enviadas por correo ou axencia de transportes faráse constar o día e a hora da súa entrega, sen que exista mención alguna da persoa remitente.

 

QUINTA. Xurado.

1.   A selección e concesión dos premios do Concurso, realizaráse a proposta dun Xurado  que estará constituído da seguinte forma:

Presidente: Alcalde do Concello de Neda

Vogais:

Concelleira responsable da área de Turismo

Un concelleiro ou concelleira de cada un dos grupos municipais constituídos neste Concello.

Unha persoa nomeada entre artistas e deseñadoras/es gráficos.

Un ou unha representante das empresas do sector panadeiro de Neda.

Secretario:

Actuará coma tal o Secretario Municipal do Concello ou a persoa na que él delegue.

2.   Finalizado o prazo de presentación e como mínimo con 5 días de antelación á primeira convocatoria do Xurado, o Secretario, en presenza do Presidente, procederá á apertura dos Sobres número 1 que conteñen o Soporte Dixital, e á comprobación de que existe toda a documentación  referida nas bases precedentes.

 

Transcorridos os prazos anteriores, o Secretario, que terá a custodia da documentación presentada, elaborará unha lista cos lemas admitidos  e excluídos, da que dará conta ao Xurado na súa primeira reunión. O Secretario quedará coa custodia dos Sobres número 2.

O Xurado constituiráse e reuniráse ao obxecto de emitir o seu fallo. En primeiro lugar, deberáse pronunciar sobre a admisión definitiva dos carteis presentados.

3.   O Presidente poderá considerar válidamente constituído o Xurado cando

asista a maioría absoluta das persoas convocadas. O Xurado poderá establecer os procedementos que considere conveniente para regular os procesos de deliberación e reunión. No caso de empate na votación, decidiráse có voto de calidade do artista ou deseñador/a presente.

4.   O xurado, para formular a súa proposta de concesión de premio, valorará, ademáis da concepción, a súa calidade gráfica ou plástica, a súa eficacia anunciadora ou informativa e as súas condicións de reproducción.

5.   No caso de non ter calidade suficiente o concurso poderá quedar deserto.

6.   As decisións do Xurado serán, en todo caso, inapelables. Os e as concursantes, polo mero feito de participar neste concurso, renuncian expresamente ao exercicio de todo tipo de reclamacións contra a resolución daquel.

7.   O Xurado elevará ao órgano municipal competente a proposta de premio que corresponda outorgar, en base  a dita proposta, dictaráse resolución municipal na que se reflexe citado o premio.

8.   As decisión do Xurado faráse pública, xunto cos nomes das persoas que o compoñen,  no Taboleiro de Edictos, na páxina web  e o Facebook  deste Concello, sen perxuízo da correspondente notificación ás /os gañadores do concurso.

 

SEXTA.- Traballos premiados.

1.   Os traballos premiados quedarán en propiedade exclusiva do Concello de Neda puidendo ser reproducidos  para anunciar a festa que trata de difundir e facer uso promocional do mesmo que estime conveniente, con mención do seu autor/a ou autores/as.

2.    O Concello queda facultado para introducir alguna modificación nos carteis premiados se existe alguna dificultade técnica para a súa impresión ou para introducir algún texto ou logotipo que non figure inicialmente nestas  bases.

3.   A entrega do premio será presencial (en caso de non poder asistir, deberá acudir alguén en representación) e terá lugar o mesmo día da Festa, tras finalizar o pregón. A poder ser fará entrega a persoa ou persoas gañadoras do ano anterior.

 

SÉPTIMA.- Traballos non premiados

1.   Os traballos non premiados poderán ser recollidos ou reclamados previa solicitude dos seus autores/as, dentro dos 30 dás seguintes á celebración da Festa do Pan de Neda.

2.   Se no prazo indicado non se retirasen, entenderáse que as autores/es renuncian a súa propiedade a favor do Concello de Neda, quen poderá destruílos ou darlles o destino que considere máis conveniente, que poderá incluír a súa edición ou impresión por parte deste Concello.

3.   Os traballos non premiados permanecerán en exposición aberta ao público no mesmo recinto e durante a celebración da Festa do Pan de Neda.

 

OCTAVA.- Publicidade

A convocatoria e as súas bases, así como os sucesivos  anuncios  relativos ao concurso, publicaránse no Taboleiro  de edictos do Concello, páxina web, prensa, redes sociais. Así mesmo, as bases poderán recollerse nas oficinas do primeiro andar deste Concello.

 

NOVENA.-Normas finais

1.   O feito de participar no concurso implica o coñecemento e aceptación por todas as persoas concursantes das presentes bases; motivo polo cal non poderán impugnalas unha vez formalizada a presentación.

2.   Os órganos competentes, en cada caso, quedarán facultados para resolver as dúbidas que se presenten e tomar os acordos necesarios para o bo orde do concurso, en todo o non previsto nestas Bases.

 

 

 

En Neda, a 4 de xullo de 2016

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Excursión 3ª Idade a Riveira Sacra 22 de XulloI Programa de Cine Rede Cultural Cinema en NedaSelección de persoal laboral temporal, a tempo parcial programa de integración laboral subvencionado pola deputación provinicial de A Coruña

Aprobadas pola Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada mesma  data, as bases reguladoras do proceso selectivo para cubrir 3 prazas de Albanel Oficial de 1ª e 8 Peóns, por un período de 4 meses, mediante  contratación laboral a tempo parcial 62,50% da xornada, ábrese o prazo  de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio, para a presentación de solicitudes.

O modelo normalizado de solicitude e as bases, atópanse no Rexistro  Xeral do Concello, sito na Avda. de Algeciras, nº. 34, a disposición das persoas interesadas.

 

Bases_seleccion_programa_integracion_2016

Instancia_escudo


<<  Anterior | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Seguinte  >>