Aviso Legal

 

  Dacordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, lle informamos que os seus datos serán incluídos nun ficheiro do que é titular CONCELLO DE NEDA, e poderán ser utilizados coas seguintes finalidades en cada caso concreto:


- O envío dos seus datos de carácter persoal a través desta páxina web, con motivo de realizar unha solicitude de información supón o consentimento pola súa banda para a inclusión e tratamento dos seus datos nun ficheiro rexistrado por esta empresa ante a AGPD. Os datos obtidos serán utilizados para atender a solicitude realizada por vostede mesmo.


-Os datos facilitados poderán ser utilizados ademais, para enviarlle información sobre os nosos produtos e servizos. Se non desexa recibir este tipo de información por parte da nosa empresa, ten máis que comunicalo a CONCELLO DE NEDA, con domicilio en AVDA. ALXECIRAS 34,15510-NEDA(ACORUÑA).


-Facilitar o acceso aos contidos ofrecidos a través da páxina web.


- O estudo da utilización dos servizos por parte dos usuarios e visitantes.


-CONCELLO DE NEDA, non cederá información a terceiros sen consentimento previo dos usuarios, agás nos supostos regulados nos artigos 11 e 12 da LOPD: Cando a cesión está autorizada nunha Lei; Cando se trate de datos recollidos de fontes accesibles ao público; Cando a cesión que deba efectuarse teña por destinatario ao Valedor do pobo, o Ministerio Fiscal ou os Xuíces ou Tribunais ou o Tribunal de Contas, no exercicio das funcións que ten atribuídas; Cando a cesión teña como destinatario institucións autonómicas con funcións análogas ao Valedor do pobo ou ao Tribunal de Contas; Se a comunicación se efectúa logo de procedemento de disociación. No suposto de que se solicitase ao usuario datos de carácter persoal por medios distintos dos anteriormente expostos, CONCELLO DE NEDA comunicaralles de forma expresa e inequívoca respecto das condicións en que se recollan datos persoais e as finalidades coas que van ser utilizados, da obriga de facilitalos ou non, dos dereitos que asisten ao usuario, das condicións en que se poden exercitar, dos destinatarios da información, do responsable do ficheiro e de calquera outra información complementaria que resulte necesaria.

 

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito a CONCELLO DE NEDA, con domicilio en AVDA. ALXECIRAS 34, 15510 - NEDA (A CORUÑA).

 

O feito de que non introduza os datos de carácter persoal que se lle piden obrigatoriamente no formulario de contacto poderá ter como consecuencia que CONCELLO DE NEDA non poida atender a súa solicitude. Así mesmo, aceptando este aviso legal, recoñece que a información e os datos persoais que se recollen son exactos e verídicos. Igualmente informámoslle que CONCELLO DE NEDA ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas. Todo isto, de acordo co o cal prevé o artigo 9 da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter persoal e o Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro de desenvolvemento da citada Lei. CONCELLO DE NEDA comprométese a tratar de xeito absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e facelos servir só para as finalidades indicadas. PARA CONTINUAR DEBE ACEPTAR VOSTEDE QUE LEU E ESTÁ CONFORME CON ESTA CLÁUSULA.